[euskarazko hitzak bila Nola Erran hiztegiaren barnean]

euskarazko hitzetan

feu

feu // 1 nom masculin
a)
 = flammes, incendie su (ZU)
feu de bois
egur su
allumer un feu
sua piztu süa piztü (ZU)
faire un feu
sua egin
faire du feu
sua egin
jeter qch au feu
zerbait sura bota zerbait süala urtuki (ZU)
avoir le feu au derrière familier
ipurditik su izan (lag.ar.) üzkütik sü üken (ZU)
faire feu de tout bois
bide guziak baliatu
mettre le feu à qch
zerbaiti su eman
ça a mis le feu aux poudres
horrek ditu bazterrak sutan ezarri horrek du sua piztu
prendre feu
su hartu sü hartü (ZU) suak hartu
au feu!
sua!
il y a le feu
sua bada
il n'y a pas le feu (au lac)! familier
ez da halako presarik
avoir le feu sacré
kar handia ukan
à feu et à sang:
la région est à feu et à sang
eskualdea sutan eta odoletan da
en feu:
sutan
sa maison était en feu
etxea sutan zuen
devant la maison en feu
sutan zen etxearen aitzinean
il avait les joues en feu
matelak sutan zituen
b)
pour un fumeur su (ZU)
vous avez du feu?
baduzu surik? badüzüa sürik? (ZU)
donner du feu à qn
norbaiti sua eman
c)
 = brûleur su (ZU)
 = plaque électrique su
cuisinière à trois feux
hiru surekilako furnegoa
faire cuire à feu doux
su eztian egosarazi
au four su eztian errearazi
faire cuire à feu vif
su bizian egosarazi
au four su bizian errearazi
plat qui va au feu
suan ezar daitekeen azpila
à petit feu:
cuire su eztian
tuer qn à petit feu
norbait emeki-emeki hilarazi
d)  = sensation de brûlure
j'ai le feu aux joues
matelak sutan ditut
le feu du rasoir
bizarra egin ondoko erresumina
e)  = ardeur
dans le feu de la discussion
eztabaidaren suak ekarririk eztabaidaren suan eskapaturik/itzuririk
tout feu tout flamme:
su eta gar
f)
 = tir tiro
faire feu
tiro egin
feu!
tiro!
sous le feu de l'ennemi
etsaien tiroen pean
être pris entre deux feux
bi suren artean hartua izan
un feu roulant de questions
galdera erauntsia galto erauntsia (ZU)
coup de feu:
tiro
de temps en temps, on entendait un coup de feu
artetan tiro bat entzuten zen
c'est le coup de feu
(laneko) sualdia dugu
g)
 = signal lumineux argi
le feu était au rouge
argi gorria zen
s'arrêter aux feux
(zirkulazio) argietan gelditu (zirkülazione) argietan eküratü (ZU)
h)
 = éclairage argi
sous les feux de la rampe
agertokiko argietan
pleins feux sur ...
argi guziak (halakoaren) gainera
être sous le feu des projecteurs
denen begi bistan izan
les feux de l'actualité sont braqués sur eux
denen aho-mihitan dira
i) mise à feu:
de fusée, moteur pizte abiarazte
de explosif, bombe zartarazte
au moment de la mise à feu de la fusée
suziria pizteko mementoan
2 adjectif inv
couleur
rouge feu
sugar kolore
feu antibrouillard
lainotako argi
feu arrière
gibeleko argi
feu d'artifice
suziri (pl.) sü artifizial (ZU)
feu de camp
kanpalekuko su
feu de cheminée
 = flambée supazterreko su sütondoko sü (ZU)
 = incendie tximiniatik piztu sute
feu clignotant
argi kliskari
feux de croisement
gurutzatze argiak argi laburrak
feux de détresse
larrialdi argiak
feux de secours
sokorri argiak
feu follet
argi-xakur (BL) argi-txakur
quelques bonnes femmes jureraient qu'elles voient des feu-follets danser
atso zenbaitek zin egin lezakete argi-xakurrak ikusten dituztela dantzatzen
feu de forêt
oihaneko sutea
feu de joie
su
feu orange
argi laranja argi iranja (ZU)
feu de paille figuré
lastozko su
feu de position
argi tipi
feux de recul
gibelatzeko argiak gibeltzeko argiak (ZU)
feu rouge
 = couleur argi gorri
 = objet zirkulazio argi argigorri (BL) semaforo (MD)
feux de route
argi luzeak errepide argiak
feux de la Saint-Jean
Jondoni Joane suak Jondane Johane süak (ZU)
feux de signalisation
zirkulazio argiak
feu de stop
arrasta argi
feux tricolores
zirkulazio argiak
feu vert
argi berde
donner le feu vert à qn
norbaiti aitzina egiteko baimena eman norbaiti argi berdea eman